Maatschappelijke projecten

Hieronder een selectie van maatschappelijke stichtingen en projecten waarbij ik betrokken ben. Ik zet mij onder meer in voor minima, armoedebestrijding, gelijke behandeling in de zorg en goed verhuurderschap. Daarnaast ben ik bezig met de realisatie van een cultureel podium in het centrum van Alkmaar.

Share2day. Share your world, start today

Het doel van onze stichting is om verschillende werelden bij elkaar te brengen en aandacht te vragen voor actuele maatschappelijke thema’s zoals armoede, minimabeleid, tolerantie en onderwijs. Delen staat voor ons centraal: van kennis, middelen en ervaringen.

Een belangrijke doelgroep zijn minima in het algemeen en in het bijzonder kinderen en jongvolwassenen die het om verschillende redenen niet mee zit, bijvoorbeeld door armoede, een moeilijke thuissituatie of leerproblemen.

Share2day helpt hen door het opzetten en coördineren van diverse projecten zoals Elk kind een fiets, ons Fietsenplan voor ouders in minimagezinnen en het Steunfonds Minima Alkmaar. We doen momenteel ook onderzoek naar de positie van minima in Alkmaar.

Door onze projecten lokaal en overzichtelijk te houden, versterkt door lokale partners, is goed te zien wat er van het geld en de goederen terecht komt.

Share2day
Drie componenten die onze projecten kenmerken, komen terug in de naam van onze stichting: het delen, de uitwisseling van twee verschillende werelden en er vandaag iets van maken: share your world, start today. Share2day heeft geen confessionele achtergrond. We handelen wel vanuit een bepaalde filosofie: het bevorderen van verwondering en zelfstandig, kritisch denken en een positieve maatschappelijke betrokkenheid.

Steunfonds Alkmaar

In 2020 startte Share2day met het Steunfonds Alkmaar. Een samenwerking met onder meer Voedselbank Alkmaar en Stichting De Raaf. Doel is om de leden van de Voedselbank periodiek te polsen op basale (of als basaal gevoelde) behoeften, waarvoor men zelf aantoonbaar niet de middelen niet heeft. Uit periodieke enquêtes via de Voedselbank komen aanvragen binnen. Vervolgens wordt eerst gekeken (samen met Halte Werk) welke onder gemeentelijk budget kunnen worden gehonoreerd en welke via Share2day of partners. We proberen kritisch de aanvragen te beoordelen en te waarborgen. Alleen serieuze aanvragen worden in behandeling genomen.

Onze ambitie is: laagdrempelig zijn en duidelijke communicatie richting aanvragers. Over wel of niet honoreren kunnen we geen garanties geven, maar we zetten ons er serieus voor in mensen bij te staan waar mogelijk. Kinderen en jongeren staan voor ons hierin centraal.

Lees ook het artikel in het Noord-Hollands Dagblad

De Koepel

Share2day heeft in 2021 het initiatief genomen om tot een armoedecoalitie en sociale kaart te komen voor de regio Alkmaar en Dijk en Waard. Samen met andere leden van werkgroep Van armoede naar actie werd dit verder uitgewerkt. Met BuroBureaux (dat ook de website van De Armoedecoalitie in Utrecht heeft ontworpen) werd in januari 2022 begonnen met de realisatie van het nieuwe platform voor armoedebestrijding in de HAL-stadsregio: De Koepel. De naam staat voor de missie: alles over armoede onder één dak.

Op deze portal kunnen hulpvragers en hulpverleners op een laagdrempelige en toegankelijke manier alles vinden wat er op regionaal gebied aan armoedebestrijding is. We hopen zo het zeer diverse aanbod aan instanties, particuliere initiatieven en regelingen voor iedereen meer inzichtelijk te maken en partijen beter met elkaar in contact te laten komen. Onze hoop is dat dit ten goede komt aan de strijd tegen armoede in onze regio.

Vooruitkijkend naar de toekomst is de wens om ook offline campagnes op te zetten om minima te bereiken. Vroegsignalering en preventie staan hoog op de beleidsagenda van de gemeenten en De Koepel wil hier graag bij aansluiten. Over de nadere invulling hiervan zal de komende maanden in de coalitie nader worden gesproken.

Voor meer informatie: www.dekoepel.nl

Stichting Zeldzaam Ziek

Mensen met een zeldzame ziekte krijgen niet altijd de juiste en gelijkwaardige zorg. Stichting Zeldzaam Ziek zet zich in voor patiënten met een zeldzame ziekte en strijdt namens hen voor inclusiviteit in de zorg en maatschappij. Het medisch model schiet nog vaak tekort en hokjesmentaliteit verdrukt nog te vaak de zorg op maat die juist nodig is voor de patiënt met een zeldzame ziekte. Stichting Zeldzaam Ziek wil bewustwording creëren over de verschillende facetten die een persoon met een zeldzame ziekte meemaakt en voor hen opkomen. Stichting Zeldzaam Ziek wil de dialoog aangaan met medici, anderen die verantwoordelijk zijn voor de zorg in Nederland en patiënten met een zeldzame ziekte om een volledig beeld te krijgen van de knel- en verbeterpunten op het gebied van zorg. En daarnaast willen wij ons inzetten voor een inclusieve maatschappij waarin de zeldzaam zieke patiënt zo goed mogelijk kan leven en meedoen in de samenleving. Wij streven naar een out-of-the-box denken. Wij willen een denktank creëren waarin we samen met patiënten en artsen streven naar beter passende zorg en omgang.

Visual Snow Europe

Visual Snow Syndrome (VSS) is een tamelijk onbekende en zeldzame neurologische aandoening. VSS kent visuele symptomen, niet-visuele symptomen en comorbiditeiten. Het is een syndroom omdat het een verzameling van gezamenlijk voorkomende symptomen behelst. Patiënten hebben continue verstoringen in het gezichtsveld (soms ook met de ogen gesloten).

Het meest voorkomende symptoom is een soort continue sneeuw- of televisieruis in het gehele gezichtsveld. Wanneer men alleen dit symptoom continu heeft en minstens drie maanden lang is er sprake van Visual Snow. Tevens kan men ook andere vele visuele symptomen hebben (nabeelden, palinopsie, nyctalopie, glare, starbursts, gevoeligheid voor licht, pulserend zicht, knipperend zicht, etc.) en niet-visuele symptomen (tinnitus, migraine, duizeligheid, etc.) welke veel impact kunnen hebben op de levenskwaliteit van de patiënt. Wanneer men naast de Visual Snow nog bijkomende visuele symptomen heeft van op z’n minst twee van de volgende vier (palinopsie, versterkte entoptische verschijnselen, hevige gevoeligheid voor licht(bronnen) en nyctalopie) dan is er sprake van het Visual Snow Syndroom. De aandoening kent naast een brede variëteit aan symptomen, ook een brede variëteit aan hevigheid van klachten. Sommige patiënten hebben de klachten heel mild en nauwelijks merkbaar en sommige hebben het zo ernstig dat ze zeer beperkt worden in hun dagelijkse leven. Het kan voorkomen op elke leeftijd bij zowel mannen als vrouwen. Visual Snow Syndroom wordt beschouwd als een chronische onzichtbare ziekte. De meest voorkomende bijkomende aandoening bij Visual Snow Syndroom is chronische migraine.

Fietsenplan: Elk kind een fiets!

Samen met partners als Rataplan, Voedselbank Alkmaar e.o., ANWB, Leergeld en Gemeente Alkmaar organiseert Share2day binnen de HAL-regio het project Elk kind een fiets. Wat in 2019 kleinschalig begon, is inmiddels uitgegroeid tot het grootste fietsenproject in onze regio. Steeds meer kinderen van ouders die dat niet kunnen betalen, kunnen zodoende van een fiets worden voorzien.

Het blijft een onwerkelijk idee dat we in een land leven waar aan fietsen geen gebrek is, maar waarin arme kinderen vaak maar met moeite -of niet- aan een fiets komen. Terwijl juist een fiets zo belangrijk kan zijn om mee te doen aan de samenleving. Om naar school te fietsen. Of sport. Of gewoon, naar een vriendje of vriendinnetje. Ook in de HAL-regio (Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk) zijn er veel kinderen voor wie dit geen vanzelfsprekendheid is. Armoede heeft vele gezichten en kinderen zijn daar dan ook vaak de dupe van. Help ons daarom onze ambitie te verwezenlijken om elk kind in onze regio van een fiets te voorzien.

Het convenant dat met de partners en de wethouder werd ondertekend.

Hoe het begon
Op initiatief van Share2day werd in 2019 samen met partners Rataplan en de Voedselbank Alkmaar e.o. het Fietsenplan gelanceerd, bedoeld voor kinderen in minimahuishoudens die geen geld voor een fiets hebben. In 2020 werd dit project uitgebreid, waardoor er in de eerste helft van dat jaar ruim vijftig fietsen konden worden verstrekt aan kinderen in armoede. Vervolgens sloten in het najaar van 2020 onder meer de Gemeente Alkmaar en de ANWB aan als partners en werden de krachten gebundeld onder de landelijk bekende naam Elk kind een fiets. In 2021 sloot stichting Leergeld aan. Hierdoor kon het project worden vergroot en werden er in 2021 meer dan 300 fietsen verschaft aan kinderen uit minimagezinnen. Deze fietsen zijn voorzien van een technische garantie. Ook in 2022 loopt het project heel succesvol en is de verwachting dat we nog meer fietsen kunnen verstrekken!

Ingezamelde en opgeknapte fietsen staan bij het centrale verdeelpunt Rataplan te wachten om kinderen die in armoede opgroeien, meer mobiliteit en vrijheid te geven.

Meld je aan of doneer
Wilt u meer weten over dit project, zich aanmelden voor een fiets of er een doneren? Mail dan naar info@share2day.nl. De fietsen binnen dit project zijn bedoeld voor kinderen uit arme gezinnen. Derailleurfietsen kunnen we helaas niet aannemen, omdat deze duurder in het onderhoud zijn. De ervaring leert dat dames- of meidenfietsen (opoefiets) het meest geliefd is, maar in principe is alles welkom.

Voor meer informatie kunt u ook het factsheet downloaden.